Adatkezelési tájékoztató

A Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre a https://zakbk.hu weboldalon, pályázati adatlap kitöltésével, tagsági belépési nyilatkozat kitöltésével és támogatási szerződés aláírásával a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére vonatkozóan, annak érdekében, hogy az érintettek egyértelmű és részletes tájékoztatást kapjanak személyes adataik kezeléséről, és hozzájárulásuk megfelelő tájékoztatáson alapuljon, az alábbi információkat bocsátja az érintettek rendelkezésére.

1. Adatkezelő

Az adatkezelő a Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület (1064 Budapest, Vörösmarty utca 35., szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0007664, telefonszám: (+36-1) 413-6554, (+36-1) 343-4637, email cím: zakbk@t-online.hu) (a továbbiakban: “adatkezelő” vagy “Egyesület”).

2. Adatkezelés céljai

2.1 Legato hírlevél

Az adatkezelő tevékenységével, szolgáltatásaival, aktuális ajánlataival, kedvezményeivel, valamint az adatkezelők útján elérhető lehetőségekkel kapcsolatos ingyenes tájékoztatás, információk küldése, valamint ebből a célból az érdeklődő felhasználóknak a 3.1 pontban meghatározott adataiból képzett adatbázis kezelése.

2.2 Pályázatok

Az Egyesület a zenei tehetségek támogatása céljából az Alapszabályában meghatározott pályázatokat ír ki, melynek során a pályázók 3.2 pontban meghatározott személyes adatait kezeli.

2.3 Támogatottak

a) A pályázatok nyerteseivel az Egyesület támogatási szerződést köt, melynek teljesítése érdekében a támogatott érintettek 3.3 pontban meghatározott személyes adatait kezeli.

b) A támogatottak (ön)életrajzát, bemutatkozását, fényképét, valamint a támogatás során végzett tevékenységével kapcsolatos információkat az Egyesület a honlapján (https://zakbk.hu) közzéteszi.

2.4 Tagság

Az adatkezelő a tagjaival kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a tagság nyilvántartása céljából a tagok 3.4 pontban meghatározott személyes adatait kezeli.

3. Kezelt személyes adatok köre

3.1 Az adatkezelő a 2.1 pontban meghatározott célból a rendelkezésére bocsátott alábbi személyes adatokat kezeli:

  • név,
  • e-mail cím,
  • telefonszám,
  • levelezési cím
  • feliratkozás dátuma
  • IP cím.

3.2 Az adatkezelő a 2.2 pontban meghatározott célból a rendelkezésére bocsátott személyes adatok alábbi kategóriáit kezeli:

  • Személyazonosítási adatok (pl. név, születési hely, idő, lakcím, bankszámla információk),
  • Képzéssel kapcsolatos adatok (pl. évfolyam, tanszak, tanszékvezetők, főtantárgyak),
  • A pályázat céljával kapcsolatos adatok (pl. külföldi tanulmányút, lakhatási támogatás, tanulmányi ösztöndíj, versenyen való részvétel)
  • A pályázat elbírálásához szükséges általános adatok (pl. más forrásból kapott támogatás, korábban elnyert támogatás, tanulmányi eredmények, fellépések, elnyert díjak).

3.3 Az adatkezelő a 2.3 pontban meghatározott célból a rendelkezésére bocsátott személyes adatok alábbi kategóriáit kezeli: név, cím, anyja neve, adószám, támogatási összeg, bankszámlaszám, a támogatás felhasználásáról szóló írásos beszámolóban közölt személyes adatok, kiskorú támogatott esetén a szülő/képviselő személyes adatai.

3.4 Az adatkezelő a 2.4 pontban meghatározott célból a rendelkezésére bocsátott személyes adatok alábbi kategóriáit kezeli: név, cím, telefonszám, e-mail cím, éves tagdíj mértéke, támogatás mértéke, belépési nyilatkozat dátuma.

4. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése a 2.1, 2.2, 2.3 b) és 2.4 pontban felsorolt esetekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, azaz az érintett hozzájárulásán alapul. A 2.3 a) pontban felsorolt esetben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján, az érintettel kötött szerződés teljesítésén alapul.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy személyes adatainak megadása önkéntes alapon történik. Azonban, ha nem adja meg a személyes adatait, úgy nem áll módunkban Önnek a kért hírlevelet, információkat, stb. nyújtani, nem tud a pályázaton indulni, illetőleg nem válhat az adatkezelő egyesületi tagjává. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, úgy Ön bármikor szabadon visszavonhatja a hozzájárulását a lenti 8. pontban meghatározottak szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

5. Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatokat az adatkezelő a 2. pont szerinti célból igénybe vett mindenkori közreműködői – ideértve az Ösztöndíj Bizottság tagjait is – részére adhatja át annak érdekében, hogy a közreműködő az érintett személyt a fent részletezett tájékoztatás vagy információ közlése érdekében megkeresse.

A személyes adatokat az adatkezelő alkalmazottain és a fentiek szerinti közreműködőkön kívül – ide nem értve az Egyesület honlapján a támogatottakról közzétett információkat – harmadik személyek nem ismerik meg.

6. Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozás körébe tartozó műveleteket az adatkezelő adatfeldolgozás körébe tartozó tevékenységet magában foglaló szolgáltatás nyújtása céljából mindenkor szerződött vállalkozói vagy megbízottai végezhetnek.

A személyes adatokhoz továbbá a Weboldal tárhelyszolgáltatója, az Intelliweb Kft. (székhelye: 7627 Pécs, Vass Albert u. 23.) is hozzáféréssel rendelkezhet.

Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy a nevében és megbízásából eljáró adatfeldolgozók kizárólag az adatkezelő utasításainak megfelelően, a vonatkozó magyar és uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljék a részükre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.

7. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetőleg a pályázat alapján elnyert támogatáshoz kapcsolódó cél megvalósulását, a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 (öt) évig kezeli. A támogatásokkal kapcsolatos adatokat az adatkezelő a támogatás folyósításának évét követő 8 (nyolc) évig kezeli.

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az érintett jogosult: (i) személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

 

(i) Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, azon címzettek megjelölése, akik részére az adatokat továbbították. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen a Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre által kezelt személyes adatairól.
(ii)  Helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.
(iii) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és a Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.
(iv) Adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.
(vi) Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy a Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre nem kezelheti tovább ezen adatokat.

 

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.

Az érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

A jelen tájékoztatás alapján tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor, részben vagy egészben, korlátozás nélkül visszavonható postai úton [Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.], e-mailben az e-mail címen vagy személyesen az adatkezelő ügyfélszolgálati irodájában rögzített nyilatkozat útján, a 3. pont szerinti kezelt adatok körébe tartozó név valamint e-mail cím megadásával.

9. Süti tájékoztató

Ide kattintva elolvashatja a sütikre vonatkozó tájékoztatónkat is, amely arról tartalmaz információkat, hogyan használja a Liszt Ferenc Zeneakadémia a sütiket és más hasonló technológiákat.

10. A jelen tájékoztató módosítása

A Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az utolsó frissítés dátuma a jelen tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

 

Utolsó módosítás dátuma: 2018. október 25.