KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV

Elfogadta: az Egyesület 2010. március 26-i közgyűlése

Tartalom:

Egyszerűsített éves beszámoló

2009. évre vonatkozó célkitűzésünk  – a korábbi évekhez hasonlóan – változatlan: a Zeneakadémia arra érdemes, tehetséges hallgatóinak támogatásához pénzügyi források megteremtése, a megítélt támogatások pénzügyi teljesítése, a gazdálkodás pénzügyi stabilitásának biztosítása mellett.

2009. évi tényadatok

Bevételek:

2009-ben az Egyesület közhasznú tevékenységből származó bevétele 20.713 ezer Ft volt, amely, amely a 2008. évi hasonló bevételekhez képest, összességében 3,2 %-kal csökkent.

A közhasznú bevételek a következő forrásokból származtak:

 1. tagdíjakból 692.000 Ft – az előző évinél 31,3 %-kal kevesebb
 2. támogatásokból 18.868.000 Ft – az előző évinél 3,4 %-kal kevesebb
 3. személyi jövedelemadó 1 %-ból 323.000 Ft – az előző évinél 58,1 %-kal kevesebb,
 4. pályázatokból  bevételünk nem folyt be – az előző évhez hasonlóan,
 5. egyebekből (kamatok, árfolyam) 830.000 ezer Ft – az előző évinél 937,5 %-kal magasabb összeg

Üzleti tevékenységből származó árbevétele az Egyesületnek 2009-ben nem volt.

Közhasznú tevékenységből származó bevételeink, az előző évhez viszonyítottan, abszolút értékben 684.000 Ft-tal csökkentek. A bevételek tényleges pénzügyi befolyása kiegyensúlyozott volt.

Költségek:

Alaptevékenységünk miatti kifizetéseink:

Támogatásra 9.806.000 Ft-ot, továbbá a Liszt Ferenc Múzeumnak 400.000 Ft-ot, a Bartók Emlékháznak 300.000 Ft-ot támogatást fizettünk.

Összességében alaptevékenységünk miatti kifizetésünk 10.506.000 Ft-ot tett ki.

Felmerült költségek, ráfordítások:

2009 évben összes költségünk 4.760.000 Ft volt, – az előző évhez viszonyítva 26,9 %-kal több, és amelyek az alábbi jogcímeken kerültek kifizetésre:

Irodai működési költségeinkre összesen 4.760.000 Ft-ot költöttünk(ezek telefon, posta bankköltség, irodaszerek, nyomtatványok, irodai munkavégzés, ügyvédi díj és egyéb költségek). Ezen belül a legjelentősebb

 • a bér-, valamint az ehhez kapcsolódó járulék 1.726.000 Ft,
 • a telefon- és postaköltség 558.000 Ft,
 • a bankköltség 159.000 Ft,
 • reprezentáció 125.000 Ft,
 • reklám- és marketingköltség 484.000 Ft összeget tett ki.

2009 évben egyéb ráfordításként 20.000 Ft került elszámolásra, amely deviza bankszámlánk árfolyam vesztesége miatt merült fel.

Összes bevétel és kiadás mérlege 5.447.000 Ft nyereséget mutat.

Pénzeszköz 2009. december 31-én 20.315.000 Ft záró állapotot mutat, amely a 2009. január 1-i nyitóállapothoz képest 5.379.000 Ft-tal több.

Mérleg

ESZKÖZÖK Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév
A. befektetett eszközök 0 0
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 71 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
B. Forgóeszközök 15037 20416
I. Készletek
II. Követelések 102 102
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 14935 20416
C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0
Eszközök összesen 15037 20416
FORRÁSOK Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév
D. Saját tőke 14961 20408
I. Jegyzett tőke 10 10
II. Tőkeváltozás/eredmény 8117 14951
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 6834 5447
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek 76 8
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 76 8
G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0
Források összesen 15037 20416

Eredmény kimutatás

Megnevezés Előző év Előző évek
helyesbítései
Tárgyév
b c d e
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 21397 0 20713
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1174 0 323
a, alapítótól
b, központi költségvetésből
c, helyi önkormányzattól
d, egyéb, ebből 1%  772 772 323
2 Pályázati úton nyert támogatás 0 0
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 19538 18868
4 Tagdíjból származó bevétel 1006 692
5 Egyéb bevétel 81 830
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 75 0
C. Összes bevétel (A+B) 21472 0 20713
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 14637 0 15266
1 Anyagjellegű ráfordítások 1985 2889
2 Személyi jellegű ráfordítások 1587 1852
3 Értékcsökkenési leírás 20 0
4 Egyéb ráfordítások 11045 10506
5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 19
6 Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0
1 Anyagjellegű ráfordítások 0 0
2 Személyi jellegű ráfordítások 0 0
3 Értékcsökkenési leírás 0 0
4 Egyéb ráfordítások 0 0
5 Pénzügyi műveletek ráfordításai
6 Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D+E) 14637 0 15266
G. Adózás előtti eredmény (B-E) 75 0 0
H. Adófizetési kötelezettség 0 0 0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 75 0 0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 6760 0 5447

Kapott támogatások kimutatása

A támogatás típusa A támogatás (adomány) összege, értéke ezer Ft-ban
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2009. március 2009. június 2009. december Velencei tanulmányút Zenekari turné Tandíj támogatások Kiemelt ösztöndíj Kis összegű ösztöndíj Összesen: Adományok (magán és jogi személyek) 3180 7229 6605 12659 19538 18869
Szja 1 %-a 1287 1158 910 1174 772 323
Pályázati támogatás 0 733 662 400 0 0
ÖSSZESEN: 4467 9120 8177 14233 20310 19192

Közhasznúsági tevékenység beszámolója

A Zeneakadémia Baráti Köre Egyesület alapszabályának megfelelően, első helyre sorolt közhasznú feladatunknak tekintjük a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem legkiválóbb hallgatói fejlődésének elősegítését.

Az Egyesület a következő célok megvalósítását támogatta 2009-ben:

 1. a hallgatók egyetemi képzéséhez szükséges, a hallgató által választott szakirányához közvetlenül kapcsolódó kiegészítő tanulmányok,
 2. a hallgatók művészi vagy tudományos karrierjének építése,
 3. a költségtérítéses képzésében részt vevő hallgatóknak egy szemeszter időszakára tanulmányi ösztöndíj nyújtása,
 4. a hallgatók által használt, a Zeneakadémia tulajdonában levő hangszerek beszerzése.

Egyéni – tanulmányi ösztöndíj formájában történő – támogatások esetén kizárólag a szakmai kritériumoknak megfelelést vettük alapul. Erasmus programban részt vevő hallgatók esetén csak az utazási költségeihez járultunk hozzá. Csoportos pénzügyi támogatást kamaraegyüttesek, vonósnégyesek, hangszeres hallgató és zongorakísérője számára biztosítottunk.

2009 évben három alkalommal írtuk ki pályázati felhívást. A benyújtott, előírásainknak megfelelő pályamunkákról, március 11-én, június 22-én és november 15-én született döntés.

Külön elbírálás alapján támogattuk továbbá a Földes Imre tanár úr vezette velencei tanulmányutat, a Zeneakadémia Alma Mater Zenekarának koreai és japán turnéját.

Hét költségtérítéses hallgatónak nyújtottunk tanulmányi ösztöndíj támogatást.

Két hallgatót kiemelt, három hallgatót kis összegű ösztöndíjjal támogattunk.

A támogatásként megítélt összegek részletezése:

2009. március

22 fő + 1 együttes

2.597.650 Ft

2009. június

68 fő

4.171.300 Ft

2009. december

15 fő

1.673.440 Ft

Velencei tanulmányút

23 fő

2.078.000 Ft

Zenekari turné

72 fő

1.500.000 Ft

Tandíj támogatások

7 fő

1.756.500 Ft

Kiemelt ösztöndíj

2 fő

500.000 Ft

Kis összegű ösztöndíj

3 fő

60.000 Ft

Összesen:


14.336.890 Ft

A megítélt összegek kifizetése 11.262.090 Ft összegben az Egyesület, valamint 3.074.800 Ft összegben az Egyesülethez kapcsolódó Alapítvány számlájáról megtörtént.

Az előírások szerinti költségelszámolások okán a hallgatók összesen 1.509.825 Ft ösztöndíj támogatást visszafizettek.

Nettó összegben a támogatások az Egyesületnél összesen 9.805.050 Ft-ot, az Alapítványnál 3.022.015 Ft-ot, mindösszesen 12.827.065 Ft-ot tettek ki.

A különféle versenyeken történő részvétel segítésére, költség hozzájárulás formájában támogatott hallgatók közül a következők értek el kimagasló versenyeredményt:

 • Kovács Balázs – harsona – 1. hely, Yamaha Verseny Budapest, 2. hely, Brno,
 • Acsai Tímea – fuvola – 2. hely, Prágai Fuvolaverseny
 • Somogyi Júlia – fuvola – 3. hely, + különdíj fuvola Prágai Fuvolaverseny,
 • Zsida Ramóna – hegedű – 1. hely és nagydíj, Balassagyarmat, 3. hely, Szegedi Kortárs Verseny
 • Beregi András – tuba – 1. hely és abszolút győztes, Keresztesi Bálint – tuba – 2. hely, Siket István – trombita – 3. hely, Pecze Balázs – trombita -, Tóth Márk Antal harsona és többen különdíjat kaptak Brnoi Nemzetközi Rézfúvós Verseny
 • Ölveti Mátyás – cselló – 1. hely, Brahms Verseny
 • Stankowsky Endre – cselló – 2. hely, Várpalota
 • Bekker Péter – kürt – 2. hely, Chieri
 • Baráth Emőke – operaének – 3. hely, Karlovy Vary
 • Orendt Gyula és Celeng Mária – operaének – Barcelonából több díjat is elhoztak (Mozart díj, különdíj, oratórium dalénekesi-díj)

A Zeneakadémia Baráti Köre jelenlegi és jövőbeni célja, hogy az Egyesület által odaítélt támogatások jelentős szakmai igényességet és elismertséget jelentsenek, az anyagi jelentőségen túl nagy presztízsértékkel is bírjanak. Törekvésünk a legkiválóbbak támogatása, s ez által a kiválóság, mint érték hangsúlyozása.

Egyéb közhasznúsági céljainknak megfelelően a Liszt Ferenc Múzeum számára 400.000 Ft, míg a Bartók Emlékház számára 300.000 Ft összegben nyújtottunk támogatást.